عید مبارک

درباره این عید بزرگ در لینک زیر مطالبی  را از  عالم ربّانى و خوش ذوق، مرحوم حاج ملا احمد نراقى، که لبریز از اندرزهاى اخلاقى و مواعظ عرفانى و

لطایف و ظرایف ادبى است  مطالعه کنید. عید قربان مبارک

 

   http://www.tebyan.net/Index.aspx?pid=31042#01

 

تربیتی