1             چراخوارج را به این اسم نامیدند؟

 چون ازدین خارج شدند

چون ازفرمان امام علی(ع)تمردکردند.

چون جاهل ونادان بودند

چون جمودفکری داشتند

2             سپرقراردادن مسلمین درجنگ توسط دشمنان اسلام چه نامیده می شود؟

 تَتَرّس کفار

تمارض کفار

تناقض کفار

تضادکفار

3             علل انقراض خوارج چه بود؟

 

 تقیه ومصلحت اندیشی آنان

منطق ورفتار خشک وخشن آنان ،مناسب روش آنهابازندگی

ترس درمبارزه باحاکمان زمان خویش به تدریج آنان رابه عزلت ونابودی کشاند

کنارآمدن با حکام جور

4             قریش مسلمانان رادردوران مکه چه می نامیدند؟

 عشاق وارادتمندان

عشاق وشیفتگان

دلباختگان وارادتمندان

شیفتگان ودلباختگان

5             طرفداران تبعیض جزء کدام گروه ازمخالفین امام علی(ع) بودند؟

 قاسطین

ناکثین

مارقین

محاربین

6             رفتارامام علی (ع) باخوارج چگونه بود ؟

 موردجاذبه امام علی(ع) قرارنگرفتند

مورددافعه امام علی(ع) قرارنگرفتند

درنهایت درجه آزادی ودموکراسی باآنان رفتار کرد

گزینه الف وب صحیح است

7             کدام عناصر روحی وشخصیت خوارج باعث شد تحت نفوذ تاثیرجاذبه امام علی(ع) قرارنگیرند؟

 منطق خشک وبی روح آن ها

جهالت های خطرناک آن ها

زیادبودن جنبه های تاریک روح آن ها

جمودفکری آن ها

8             ازدیدگاه شهید مطهری علت گول خوردن بعضی ازمسلمین ازسیاست قرآن برنیزه کردن چیست؟

 بی سیاستی

اندیشه مقدس مآبانه

کوته بینی وکج فهمی

مصلحت اندیشی

9             طبق روایت سیوطی ازنبی گرامی اسلام (ص)دوستی ودشمنی باامام علی (ع)نشانه چیست ؟

 ایمان ، کفر

اسلام ، کفر

ایمان ، نفاق

اسلام ، نفاق

10          کدام اصحاب درجنگ صفین باامام علی (ع) شرکت داشتند؟

 قاسطین

ناکثین

خوارج

مارقین

11          پیغمبر(ص)فرمود :"دودسته پشت مراشکستند"آنهاکدامند؟

 جاهلیت عرب وکسانی که خشک ومقدس بودند

عالم لاابالی وکسانی که خشک مقدس بودند

عالم لاابالی وجاهل مقدس مآب

جاهلیت عرب وعالمان لاابالی

12          آنچه برای همیشه امام علی (ع) رادرخشنده وتابان قرارداده وبه وی جذبه الهی داده است چیست؟

 شجاعت ودلیری

عطوفت ومهربانی

عدالت وآزادگی

ایمان واخلاص

13          درجریان حکمیت ، حکم انتخاب شده امام علی(ع) چه کسانی بودند؟

 ابوموسی اشعری ویاعبدالله بن عباس

مالک اشترویاعبدالله بن عباس

حجربن عدی ویا مالک اشتر

عماریاسر ویامالک اشتر

14          کدام گروه می خواستند زمامداری علی (ع) رادرهم فرو ریزند؟

 قاسطین

ناکثین

مارقین

عصیانگران وناکثین

15          براثر چه چیزخوارج موردتعقیب خلفاقرارگرفتندوخودومذهبشان رابه نابودی واضمحلال کشاندند؟

 منطق خشک وبی روح آن ها

تهور وبی باکی های جنون آمیز آن ها

وجوب بلاشرط شورش بروالی

جهالت های خطرناک آن ها

16          پیدایش خوارج ازچه زمانی آغازشد؟

 ازشروع حکومت امام علی(ع)

درجریان حکمیت

ازشروع جنگ جمل

ازشروع جنگ صفین

17          تنهافکر خوارج درباب خلافت که ازنظر متجددین امروز درخشان تلقی می شود چیست ؟

سیاست مداری

 جدایی دین ازسیاست

اندیشه دمکرات مآبانه

مصلحت اندیشی

18          ازچه زمانی مسلمین به دوفرقه شیعه وسنی تقسیم شدند؟

 ازخلافت امام علی (ع)

اززمان بعثت پیامبر

ازبدوخلافت خلیفه اول

ازبدوامربعدازرحلت نبی اکرم(ص)

19          فیلسوفان ، اصلاح اخلاق راازچه چیز می خواهند ؟

 فکروتدبیر

فکروحساب

عقل وتدبیر

تدبیروحساب

20          ازدیدگاه شهیدمطهری درس های بسیار آموزنده تاریخ تشیع خصوصاٌجهان اسلام چیست؟

 داستان خوارج

جنگ جمل

جمگ صفین

داستان حکمیت