1             چگونه درکی را " تفقه" می گویند؟

 درک ساده چیزی

درک عمیق

درک ظاهری

درک بااعمال نظروبصیرت

2             تنهافکر خوارج درباب خلافت که ازنظر متجددین امروز درخشان تلقی می شود چیست ؟

سیاست مداری

 جدایی دین ازسیاست

اندیشه دمکرات مآبانه

مصلحت اندیشی

3             مرقدمطهرامام علی(ع) درچه زمانی وبه وسیله کدام معصوم آشکارگشت ؟

 دراواخردولت امویان به وسیله امام باقر(ع)

پس ازانقراض دولت امویان وناتوان شدن خوارج توسط امام صادق (ع)

دراواخردولت امویان به وسیله امام صادق(ع)

پس ازانقراض دولت امویان وناتوان شدن خوارج توسط امام باقر (ع)

4             امام علی (ع) دوطبقه ای راکه سخت دفع کرد کدامند؟

 خشک مقدسین واهل حماقت

اهل جمود وزاهدان احمق

منافقان زیرک واهل جمود

منافقان زیرک وزاهدان احمق

5             فیلسوفان ، اصلاح اخلاق راازچه چیز می خواهند ؟

 فکروتدبیر

فکروحساب

عقل وتدبیر

تدبیروحساب

6             علل انقراض خوارج چه بود؟

 تقیه ومصلحت اندیشی آنان

منطق ورفتار خشک وخشن آنان ،مناسب روش آنهابازندگی

ترس درمبارزه باحاکمان زمان خویش به تدریج آنان رابه عزلت ونابودی کشاند

کنارآمدن با حکام جور

7             کدام مورد ازآثار عشق ومحبت نیست؟

 تولید رقت ورفع غلظت وخشونت ازروح

ایجاد تشتت وتفرق نیروها

ایجادقدرت حاصل ازتجمع نیروها

تکمیل نفس وبروز استعدادات حیرت انگیزباطنی

8             قریش مسلمانان رادردوران مکه چه می نامیدند؟

 عشاق وارادتمندان

عشاق وشیفتگان

دلباختگان وارادتمندان

شیفتگان ودلباختگان

9             امام علی (ع) مقیاس ومیزانی برای سنجش چه چیزهایی است؟

 جاذبه ودافعه

فطرت هاوسرشت ها

فضیلت وایمان

افکارونگرش

10          به تعبیرقرآن کدام گزینه "دسّ" نامیده می شود ؟

 تفرق وکودنی

غش ها

خلطها

عیار

11          پیامبر(ص) عبارت زیر رادرخصوص چه مطلبی فرمودند:"آن کس که دیدنش شمارابه یادخدابیندازدوگفتارش بردانشتان بیفزایدورفتارش شمارابه یادآخرت وقیامت بیندازد"

 بهترین همنشینان

بهترین امت

بهترین یاران ودوستان

بهترین عالمان

12          کدام افراد پایدارند تاروزگارپایداراست؟

 گردآورندگان داراییها

کسانی که جاذبه ودافعه دارند

علمان ربانی

کسانی که نقش های آن هابردل هاموجودنیست

13          تولیدرقت ورفع غلظت وخشونت ازروح ازآثارچیست؟

 علاقه ودوستی

عشق وشیفتگی

علاقه ومحبت

عشق ومحبت

14          مرادازحکم درآیه" ان الحکم الالله یقص الحق وهو خیرالفاصلین"چیست؟

 قانون ونظامات حیاتی بشر

به معنای حکومت که شامل حکمیت است

حق حاکمیت جزبرای خدانیست

قانونگذاری حق اختصاصی خداست

15          ازدیدگاه شهید مطهری علت گول خوردن بعضی ازمسلمین ازسیاست قرآن برنیزه کردن چیست؟

 بی سیاستی

اندیشه مقدس مآبانه

کوته بینی وکج فهمی

مصلحت اندیشی

16          درروایت عایشه ازقول پدرش ابوبکر،کدام عمل راپیغمبر خداعبادت دانسته اند؟

 نگاه به چهره امام علی (ع)

گوش دادن به سخنان امام علی (ع)

یادعلی

دوستی اهل بیت

17          چراخوارج را به این اسم نامیدند؟

 چون ازدین خارج شدند

چون ازفرمان امام علی(ع)تمردکردند.

چون جاهل ونادان بودند

چون جمودفکری داشتند

18          رفتارامام علی (ع) باخوارج چگونه بود ؟

 موردجاذبه امام علی(ع) قرارنگرفتند

مورددافعه امام علی(ع) قرارنگرفتند

درنهایت درجه آزادی ودموکراسی باآنان رفتار کرد

گزینه الف وب صحیح است

19          امام علی (ع) حالت خشک مقدسی خوارج رابه چه چیز تشبیه کرده اند ؟

 فضای پرازشک ودودلی

جوتاریک ومبهم

کَلَب یعنی هاری

قدس وتقوای ظاهری

20          آنچه برای همیشه امام علی (ع) رادرخشنده وتابان قرارداده وبه وی جذبه الهی داده است چیست؟

 شجاعت ودلیری

عطوفت ومهربانی

عدالت وآزادگی

ایمان واخلاص