رفتارامام علی (ع) باخوارج چگونه بود ؟

موردجاذبه امام علی(ع) قرارنگرفتند

مورددافعه امام علی(ع) قرارنگرفتند

درنهایت درجه آزادی ودموکراسی باآنان رفتار کرد

گزینه الف وب صحیح است

2             ازدیدگاه شهیدمطهری درس های بسیار آموزنده تاریخ تشیع خصوصاٌجهان اسلام چیست؟

داستان خوارج

جنگ جمل

جمگ صفین

داستان حکمیت

3             چگونه درکی را " تفقه" می گویند؟

درک ساده چیزی

درک عمیق

درک ظاهری

درک بااعمال نظروبصیرت

4             اصحاب نهروان جزء کدام دسته ازطرد شدگان محسوب می شوند؟

قاسطین

ناکثین

مارقین

منافقین

5             مبارزه با ...... خلع سلاح کردن منافق است .

اهل جمود ، جاهل

خشک مقدسین

احمق وحماقت

دمکرات مآبان

6             ازبزرکترین امتیازات شیعه برسایرمذاهب چیست ؟

دارای عشق وشیفتگی است

پایه وزیربنای آن برمحبت است

پایه وزیربنای آن برجاذبه است

تشخیص حقیقت وتعقیب آن است

7             مرادازحکم درآیه" ان الحکم الالله یقص الحق وهو خیرالفاصلین"چیست؟

قانون ونظامات حیاتی بشر

به معنای حکومت که شامل حکمیت است

حق حاکمیت جزبرای خدانیست

قانونگذاری حق اختصاصی خداست

8             ازچه زمانی مسلمین به دوفرقه شیعه وسنی تقسیم شدند؟

ازخلافت امام علی (ع)

اززمان بعثت پیامبر

ازبدوخلافت خلیفه اول

ازبدوامربعدازرحلت نبی اکرم(ص)

9             ناتوان ترین مردم ازنظر امام علی(ع) چه کسی است ؟

برخوددشمن تراشی کند

دوستان راازدست بدهد

دربین مردم جایگاه نداشته باشد

ازدوست یافتن ناتوان باشد

10          مکتب اخباریگری که یک مکتب فقهی شیعه است باکدام مکتب دراهل سنت بسیارنزدیک است ؟

ظاهریون

حنبلی ها

وهابیون

شافعی ها

11          فیلسوفان ، اصلاح اخلاق راازچه چیز می خواهند ؟

فکروتدبیر

فکروحساب

عقل وتدبیر

تدبیروحساب

12          تنهافکر خوارج درباب خلافت که ازنظر متجددین امروز درخشان تلقی می شود چیست ؟

 سیاست مداری

 جدایی دین ازسیاست

اندیشه دمکرات مآبانه

مصلحت اندیشی

13          به تعبیرشهیدمطهری چه نیرویی مانندآهنرباصفات رذیله راجمع می کند؟

عشق ومودت

عشق وارادت

ارادت ومودت

ارادت ومحبت

14          اهل عرفان وسیروسلوک به جای پویش راه عقل واستدلال چه راهی راپیشنهاد می کنند؟

عشق وارادت

محبت وارادت

عشق ومحبت

مودت ورحمت

15          علل انقراض خوارج چه بود؟

تقیه ومصلحت اندیشی آنان

منطق ورفتار خشک وخشن آنان ،مناسب روش آنهابازندگی

ترس درمبارزه باحاکمان زمان خویش به تدریج آنان رابه عزلت ونابودی کشاند

کنارآمدن با حکام جور

16          دربسیاری ازآیات قرآن عشق باچه واژه ای یادشده است ؟

رحمت

محبت

علاقه

احساسات

17          سخنان امام علی(ع) درباره عدل ومساوات بیشترمتوجه کدام جمعیت بود؟

طرفداران سیاست

عصیانگران

مال باختگان

صاحبان مطامع

18          برداشت خوارج ازشعاری که برای خود می گفتند "لاحکم الالله" مرادازحکم چه بود؟

قانون حیاتی بشراست

حکمیت مانندقانون گذاری حق اختصاصی خداست

حکومت که شامل حکمیت است

گزینه ب وج صحیح است

19          درآیه شریفه "قل لااسألکم علیه اجراٌالاالمودة فی القربی"ازدیدگاه مطهری برجسته ترین مصادیق قربی چه کسی است ؟

پیامبر(ص)

امام علی (ع)

حضرت فاطمه (س)

امام حسین (ع) وامام حسن(ع)

20          ازدیدگاه شهید مطهری علت گول خوردن بعضی ازمسلمین ازسیاست قرآن برنیزه کردن چیست؟

بی سیاستی

اندیشه مقدس مآبانه

کوته بینی وکج فهمی

مصلحت اندیشی