عشق به پاکان:------------------------------

 

یک گزینه را انتخاب نمایید:

 

a. وسیله ای است برای اصلاح و تهذیب نفس

 

b. هدفی است برای اصلاح و تهذیب نفس

 

c. هم وسیله و هم هدف است برای تهذیب نفس

 

d. بیشتر هدف است تا وسیله برای تهذیب نفس

 

 عبارت اشد الذنوب ما استهان به صاحبه(نحج البلاغه حکمت 340) ناظربه کدام گزینه است؟

 

یک گزینه را انتخاب نمایید:

 

a. عدم کوچک شمردن گناه

 

b. توبه به گناهان بزرگ

 

c. اهتمام به شدت گناه

 

d. عادی شدن گناه درامورزندگی

 

 شیعه از چه زمانی پایه‌گذاری شد و زیربنای آن کدام است؟

 

یک گزینه را انتخاب نمایید:

 

a. رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) ـ عدالت

 

b. رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) ـ تولّی

 

c. امام علی (علیه السلام) ـ شیفتگی و محبت

 

d. امام صادق (علیه السلام) ـ مبارزه‌ جویی

 

 کدام گزینه در ارتباط با روحیه خوارج صحیح است؟

 

یک گزینه را انتخاب نمایید:

 

a. روحیه سراسر زشتی داشتند.

 

b. روحیه ای که بیشترین زیبایی بود داشتند

 

c. روحیه ترکیبی داشتند هم زشتی هم زیبایی

 

d. روحیه بسیار خطرناک داشتند

 

به تعبیرقرآن کدام گزینه "دسّ" نامیده می شود ؟

 

یک گزینه را انتخاب نمایید:

 

a. تفرق وکودنی

 

b. غش ها

 

c. خلطها

 

d. عیار

 

دربسیاری ازآیات قرآن عشق باچه واژه ای یادشده است ؟

 

یک گزینه را انتخاب نمایید:

 

a. رحمت

 

b. محبت

 

c. علاقه

 

d. احساسات

 

 

دو شرط اساسی‌ای که بصیرت در عمل لازم? آن است،کدام‌اند؟

 

یک گزینه را انتخاب نمایید:

 

a. بصیرت در دین، عدم ترتّب مفسده

 

b. بصیرت در دین، احتمال تأثیر

 

c. بصیرت در دین، قدرت در عمل

 

d. احتمال تأثیر، عدم ترتّب مفسده