1. کدام گزینه درست است؟

یک گزینه را انتخاب نمایید:

a. اعمال بصیرت در امر به معروف و نهی از منکر واجب است

b. اعمال بصیرت در امر به معروف ونهی از منکر واجب نیست

c. امر به معروف ونهی از منکرتعبد محض است

d. امر به معروف ونهی از منکراز دیگاه خوارج تعبد محض نیست

2-هنوز جواب داده نشده

کدام گزینه بیانگر ویژگی محبت مطرح در معارف اسلامی است؟

یک گزینه را انتخاب نمایید:

a. محبتی که مصلحت جامعه در آن باشد.

b. محبت تنها داروی علاج بشریت نیست.

c. محبتی که با حقیقت توأم است و خیررسان باشد.

d. هم? موارد

طبق روایت سیوطی ازنبی گرامی اسلام (ص)دوستی ودشمنی باامام علی (ع) نشانه چیست ؟

یک گزینه را انتخاب نمایید:

a. ایمان ، کفر

b. اسلام ، کفر

c. ایمان ، نفاق

d. اسلام ، نفاق

طبق روایات نهج البلاغه ناتوان ترین مردم چه کسی است؟

یک گزینه را انتخاب نمایید:

a. کسی است که نتواند دوستی انتخاب کند

b. کسی است نتواند دشمنان خود را نابود کند

c. کسی است که فقط دشمن تراشی می کند

d. کسی است نه بتواند دوست انتخاب کند وهمچنین دوستان خودرا هم از دست بدهد

 کدام گزینه صحیح است عشق ومحبت انسان را....

یک گزینه را انتخاب نمایید:

a. به خود پرستی وادار می کند

b. از خود پرستی بیرون می آورد

c. از دیگر خواهی بیرون می آورد

d. الف وج

 طبق روایت پیامبر(ص) کدام گزینه ازویژگی های مهمترین همنشین است؟

یک گزینه را انتخاب نمایید:

a. آن کس که به شما شجاعت می دهد

b. ان کس که که دیدنش شما را به یاد آخرت بیاندازد

c. آن کس که رفتارش شما را به یاد آخرت بیا ندازد

d. آن کس که گفتارش شما را به یاد آخرت بیا ندازد

 شعرای فارسی زبان چه چیزرا"اکسیر"نامیده اند؟

یک گزینه را انتخاب نمایید:

a. محبت

b. عاطفه

c. عشق

d. دوستی

 عبارت امام صادق(ع) که می فرماید "لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن یحب مطیع" به کدام گزینه اشاره دارد؟

یک گزینه را انتخاب نمایید:

a. اگردوستی تو راستین بود اطاعت خدا می کردی

b. اگر دوستی باشد باید واقعی باشد

c. اطاعت خدا را باید همه انجام بدهند

d. دوستی خدا به همراه دشمنی با دشمنان خدا می باشد