1- به هر نسبت که شخصیت حقیرتر است ..........
الف) در دلها هیجان و موج ایجاد می کند
ب) خاطره انگیزتر و عکس العمل سازتر است  ** جواب صحیح **
ج) سوژه شعر و نقاشی و هنرهای دیگر واقع می شود 
د) هیچکدام
2-امتیاز اساسی علی (ع) و سایر مردانی که از پرتو حق روشن بوده اند این است که:
الف) قهرمان تسخیر اندیشه ها هستند
ب) در آنها گرمی و حرارت تؤام با نرمی و لطافت می بینیم  ** جواب صحیح **
ج) پیروان خویش را آنچنان وارد مرحله تسلیم می کنند که اگر پیر مغان اشارت کند سجاده به می رنگین می نمایند
د) نوعی تعصب در پیروان خود به وجود آورده اند
 3- انسان هایی که در صورت مردن مسلمانان بدنش را با زمزمشان می شویند و هندوان آنها را می سوزانند در کدام دسته از افراد ذیل قرار دارند؟
 الف) مردمی که نه جاذبه دارند و نه دافعه
ب) مردمی که جاذبه دارند اما دافعه ندارند  ** جواب صحیح **
ج) مردمی که دافعه دارند اما جاذبه نه
د) مردمی که هم جاذبه دارند و هم دافعه
 4- کدام عبارت صحیح است ؟
الف) انسانی اجتماعی است که همه را با خود دوست کند
ب) تنها کسی موفق می شود دوستی طبقات مختلف را جلب کند که متظاهر و دروغگو است
ج) اگر انسان مسلکی باشد، قهراً عده ای با او دوست می شوند و عده ای دشمن
د) گزینه ب و ج  ** جواب صحیح **
 5- کدام عبارت صحیح است ؟
الف) حجت منطقی و عاقلانه آن است که خیر و مصلحت جامعه بشریت در آن باشد نه یک فرد و دسته خاصی
ب) این چنین نیست که همه جا حجت جاذبه باشد بلکه گاهی حجت به صورت دافعه ای بزرگ جلوه می کند که جمعیت هایی را علیه انسان متشکل می سازد.
ج) اسلام هم دین جذب و محبت است و هم دین دفع و نقمت
د) همه موارد  ** جواب صحیح **
 6- طبق فرموده امام علی علیه السلام از همه ناتوان تر کیست؟
الف) کسی که دشمنانش فزون باشند
ب) کسی که ناتوان از دوست یافتن باشد
ج) کسی که دوستان را از دست بدهد  ** جواب صحیح **
د) کسی که دوستان صمیمی ندارد
 7- برای قابل ستایش بودن شخصیت اشخاص :
الف) صرف جاذبه و دافعه داشتن آنها کافی است
ب) قوی بودن جاذبه و دافعه آنها ملاک است
ج) اصل شخصیت مهم است  ** جواب صحیح **
د) داشتن جاذبه قوی مهم است
 8- از جمله شیفتگان حضرت علی (ع) است که پس از شهادت مولی بر سر دار از فضایل و سجایای انسانی اش سخن گفت:
الف) میثم تمار  ** جواب صحیح **
ب) ابوذر غفاری
ج) ابن سکیت
د) عمار یاسر
 9- جاذبه ها:
الف) یک بعدی اند
ب) دو بعدی اند
ج) سه بعدی اند
د) هر سه مورد  ** جواب صحیح **
 10- از بزرگترین امتیازات شیعه بر سایر مذاهب این است که:
الف) پایه و زیربنای آن بر محبت است  ** جواب صحیح **
ب) مذهب عشق و شیفتگی است
ج) تاریخ شیعه با نام یک سلسله از شیفتگان و شیدایان و جانبازان سر از پا نشناخته تؤام است
د) هر سه مورد
 11- « خود پرستی » به مفهومی که باید از بین برود .........
الف) یک امر وجودی نیست  ** جواب صحیح **
ب) نفی حب ذات است
ج) مبارزه با محدودیت خود است
د) الف و ج
 12- آیا عشق سازنده است؟
الف) از آنجا که عشق انسان را تحت تأثیر شهوات خویش می سازد سازنده نیست.
ب) از آنجا که عشق انسان چگونگی وصال از معشوق را مدنظر دارد سازنده نیست.
ج) از آنجا که انسان گاهی تحت تأثیر عواطف عالی انسانی خود قرار می گیرد و سعادت معشوق را بخواهد عشق سازنده است.
د) عشق هم سازنده است و هم مخرب  ** جواب صحیح **
 13- قرآن نیروی بزرگ در اختیار پیامبر جهت نفوذ در مردم و اداره اجتماع را چه عنوان می کند؟
الف) نرمی دل
ب) طلب آمرزش
ج) مشورت با مردم
د) همه موارد  ** جواب صحیح **
 14- کدام جمله صحیح نیست...
الف) اثر عشق حساسیت هوش و ادراک است  ** جواب صحیح **
ب) خاصیت توحد عشق، عیوب آنرا از بین می برد
ج) اثرسوء عشق این است که آدمی را غافل می کند
د) اثرسوء عشق این نیست که آدمی را کودن می کند
15- پیامبر بهترین همنشینان را چه کسی معرفی می کند؟
الف) آن کسی که دیدنش شما را به یاد خدا اندازد  ** جواب صحیح **
ب) آن کسی که گفتارش بر دانش شما بیفزاید
ج) آن کسی که رفتارش شما را به یاد آخرت و قیامت اندازد
د) همه موارد
 16- عشق به پاکان:
الف) وسیله ای است برای اصلاح و تهذیب نفس  ** جواب صحیح **
ب) هدفی است برای اصلاح و تهذیب نفس
ج) هم وسیله و هم هدف است برای اصلاح نفس
د) بیشتر هدف است تا وسیله برای اصلاح نفس
 17- حب علی:
الف) بخاطر جسم پاک و مطهر اوست
ب) بخاطر قهرمان دوستی است
ج) انسانیت است  ** جواب صحیح **
د) هیچ کدام
 18-مکان تربت مقدس امام علی علیه السلام بدست کدام معصوم اعلان گشت؟
الف) امام باقر(ع)
ب) امام صادق(ع)  ** جواب صحیح **
ج) امام کاظم(ع)
د) امام سجاد(ع)
  19- کدام جمله از نظر روحیات ناکثین، قاسطین و مارقین صحیح است؟
الف- ناکثین پول پرست، قاسطین متقلب و منافق و مارقین عصبیتهای ناروا داشتند  ** جواب صحیح **
ب- قاسطین پول پرست، ناکثین متقلب و منافق و مارقین عصبیتهای ناروا داشتند
ج) ناکثین پول پرست، مارقین اهل سیاست و قاسطین عصبیتهای ناروا داشتند
د) قاسطین پول پرست، مارقین اهل سیاست و ناکثین عصبیتهای ناروا داشتند
 20- کدام گزینه در مورد خوارج ناصحیح است؟
الف) مذهب خوارج تحت عنوان وظیفه امر به معروف و نهی ازمنکر بوجود آمد
ب) سایر مسلمانان را عملا مسلمان نمی دانستند
ج) تا انتها فرقه ای یاغی و سرکش باقی ماندند  ** جواب صحیح **
د) روحیات مبارزه گری و فداکاری داشتند
 21- کدام تکلیف است که شرط تشخیص مصلحت آن بر عهده عموم گذاشته نشده است؟
الف- امر به معروف و نهی از منکر  ** جواب صحیح **
ب) نماز
ج) روزه
د)حج
 22- از خصوصیات خوارج نبوده است:
الف) تعیین خلافت از طریق انتخابات آزاد  ** جواب صحیح **
ب) منطق خشک و بی روح
ج) تقیه
د) تهور جنون آمیز
23- حضرت علی علیه السلام معیار حقیقت را چه می دانستند؟
الف) اشخاص صالح
ب) متقین
ج) خود حقیقت  ** جواب صحیح **
د) هر سه مورد
 24- نظر امام علی علیه السلام درمورد حکومت چیست؟
الف) مردم احتیاج به حاکم دارند حتی اگر بدکار باشد  ** جواب صحیح **
ب) در پرتو آن مومن کار خویش را انجام می دهد و کافر از زندگی خویش بهره می برد
ج) غیر از خداوند افرادی می توانند حاکم باشند
د) همه موارد
 25- پیامبر(ص) از حاکم شدن چه امری بر امت خود بیمناک بودند؟
الف) فقر اقتصادی
ب) کج اندیشی  ** جواب صحیح **
ج) منافق دل دانا زبان
د) گزینه ب و ج
 26- قانون ........................ یک قانون عمومی است که برسرتاسر نظام آفرینش حکومت می کند .
الف: نظم  ** جواب صحیح **
ب: جذب و دفع
ج: جاذبه و دافعه
د: علیت
 27- مراد از جذب و دفع ها چیست؟
الف: اشتراک منافع
ب: رفاقتها و دشمنی ها
ج: جذب و دفع در صحنه های اجتماعی  ** جواب صحیح **
د: جذب و دفع جنسی
 28- خوارج یعنی  ...............
الف: شورشیان   ** جواب صحیح **
ب: به پیکاروجنگ پرداختن
ج: تمردکردن
د: همه موارد
 29-مسبب دوستی و محبت علی در دلها چیست؟
الف: حب انسانیت
ب: فضیلتهای اخلاقی وانسانی   ** جواب صحیح **
ج: حضور جسمانی علی
د: قهرمان دوستی
 30- بهترین اجتماع هاکدام اجتماع است؟
الف: عدالت ومساوات حاکم باشد
ب:بانیروی محبت اداره شود   ** جواب صحیح **
ج: نظم و قانون حاکم باشد
د: همه موارد
 31- علت نابودی و منقرض شدن خوارج چه بود؟
الف: منطق خشک و بی روح
ب: خشنونت رفتار
ج: مباینت روش آنها با زندگی
د: همه موارد   ** جواب صحیح **
 32- مشکل ترین مبارزه ها کدام است؟
الف: مبارزه با مشرکین
ب: مبارزه با نفاق  ** جواب صحیح **
ج: مبارزه با احمق ها
د: مبارزه با زیرک ها
 33- اختلاف انسانها در جذب و دفع چگونه می باشد؟
الفف: مردمفی که نه جاذبه دارند نه دافعه
ب: مردمی که هم جاذبه دارند و هم دافعه
ج: مردمی که دافعه دارند اما جاذبه ندارند
د: همه موارد  ** جواب صحیح **
 34-  حضرت علی )ع( کدام گروه را سخت دفع کرده است؟
الف: منافقان زیرک
ب: زاهدان احمق
ج: خوارج  ** جواب صحیح **
د: الف و ب
 35- چرا پرداختن به بحث خوارج برای ما لازم است؟
الف: چون منقرض شده اند
ب: برای اینکه روحا" نمرده اند  ** جواب صحیح **
ج: روحیه ی خارجی  گری آنها
د: همه موارد
36- از بزرگترین امتیازات شیعه بر سایر مذاهب چیست؟
الف: نماز و عبادات
ب: نماز و روزه
ج: تفکر و تعقل
د: عشق و محبت  ** جواب صحیح **
 37-  بهترین وسیله تهذیب نفس چیست؟
الف: عشق   ** جواب صحیح **
ب: اصلاح اخلاق
ج: دوستی نیکان
د: کسب فضائل
38- رسول خدا (ص)  درخصوص عشق و دوستی علی (ع)  چه می فرماید؟
الف: دوستی علی ایمان است
ب: دشمنی علی نفاق است
ج: دوستی او هدایت است
د: الف و ب   ** جواب صحیح **
 39-روحیه خوارج چگونه بود؟
الفف: روحیه ای مبارزه گر و فداکار داشتند
ب: مردمی عبادت پیشه و متنسک بودند
ج: مردمی جاهل و نادان بودن
د: همه موارد   ** جواب صحیح **
 40- ریشه اصلی اعتقادات خارجیگری چه چیزی بود؟
الف : تکفیر خلفا و اصحاب جمل
ب: عدم تکفیر علی و عثمان
ج: اعتقاد به اینکه ایمان تنها عقیده قلبی ا ست
د: وجوب بلا  شورش   ** جواب صحیح **